Home  \  Edukacja  \  Edukacja domowa  \  w Polsce

Edukacja domowa w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”

 

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w  Łutowcu to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumiemy założenia Szkoły domowej i proponujemy indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

→ udostępnienia podręczników szkolnych,

→ udziału w wydarzeniach organizowanych przez szkołę,

→ udział w konkursach kuratoryjnych,

→ konsultacji z nauczycielem przed egzaminem klasyfikacyjnym,

→ udział w zajęciach dodatkowych, do których zalicza się:

 • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

Współpraca z Centrum Nauczania Domowego 

 

Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, tak aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb konkretnego dziecka. Dzięki tej współpracy, nasi uczniowie mogą bezpłatnie skorzystać z:

 • dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów,
 • testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów, 
 • udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe), 
 • zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, 
 • udziału w konkursach i programach motywacyjnych i wspierających proces uczenia się, 
 • informatorów i poradników dla rodziców, jako nauczycieli dla swoich dzieci, 

Jak rozpocząć naukę w domu? 

https://domowi.edu.pl/chce-uczyc-dziecko/opcja-bezplatna/

  

Egzaminy

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej - zawierają one zakres materiału z całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

Kontakt 

Edukacja domowa - Centrum Nauczania Domowego

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków 

Tel.: + 48 12 399 43 59

E-mail: sekretariat@domowi.edu.pl

 

Szkoła Podstawowa Fundacji ,,Elementarz” w Łutowcu

Tel.: + 48 34 315 10 24

E-mail: sp.lutowiec@elementarz.edu.pl